Overslaan en naar de inhoud gaan

Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds

Generieke inhoud

Titel

Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds

Inhoud

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering wegens hun uitzonderlijk of schadelijk karakter als algemene natuurramp worden erkend.

Uw verzekeraar blijft uw eerste aanspreekpunt. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is immers voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis 'eenvoudige risico's'.

Opgelet: er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp:

  • Een algemene natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
  • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

Voorwaarden

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd.

  • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds.
  • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
  • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het Rampenfonds, op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.

Procedure

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de natuurramp erkennen. Pas daarna kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Erkenning van de natuurramp

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, verzamelt de getroffen gemeente zo veel mogelijk gegevens. Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente zodat zij ook uw informatie kan gebruiken.

  • De gemeente zal alle wetenschappelijke en financiële informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt de aanvraag en vraagt de erkenning als ramp aan bij de minister-president.
  • De minister-president legt de erkenningsaanvraag voor aan de Vlaamse Regering, die beslist over de goedkeuring.
  • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Op de webpagina van het Vlaams Rampenfonds kunt u zien welke rampen (sinds 1 juli 2014) al erkend zijn.

Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan hebt u 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Op de webpagina van het Vlaams Rampenfonds vindt u formulieren en een gebruikershandleiding. In elke gemeente is een Coördinator Rampenschade aangesteld, die u eventueel kan helpen bij het invullen van de formulieren.

Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag en treft de beslissingen over de vergoeding.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen

De erkenning (of niet-erkenning) van rampen die plaatsvonden tot en met eind juni 2014, is een bevoegdheid van de federale overheid. De federale overheid behandelt al die dossiers. Op de website www.rampen.be van de Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u meer informatie en contactgegevens.

Regelgeving

Decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest (B.S. 23 juni 2016)

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest (B.S. 13 februari 2017)

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Team Rampenfonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Trefwoord

auto

hagel

huis

onweer

ramp

schade

schadevergoeding

wagen

weer

woning

verzekering

brandverzekering

erkenning

hagelschade

waterschade

overstroming

rampenfonds

rampenschade

regenval

overvloedige

PID

1547