Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning voor het privégebruik van waterwegen en hun aanhorigheden

Generieke inhoud

Titel

Vergunning voor het privégebruik van waterwegen en hun aanhorigheden

Inhoud

Het private gebruik van waterwegen en hun aanhorigheden (zeewering en dijken) is vergunningsplichtig. Met privatief wordt bedoeld dat u het openbaar domein exclusief voor uzelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, te wijzigen of te verplaatsen.

Voorwaarden

De vergunning moet verkregen zijn vóór het domeingoed in gebruik genomen wordt.

Procedure

Als de vergunninghouder binnen het jaar geen gebruik maakt van de vergunning, dan vervalt de vergunning.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Er moet een retributie betaald worden.

Uitzonderingen

Volgende personen en instanties kunnen van de retributie worden vrijgesteld :

  • gebruikers van de waterweg en hun bevoorraders
  • aangelande eigenaars, huurders, pachters, evenals hun bevoorraders en bezoekers
  • rederijen en scheepsbevrachters
  • personeel van de intercommunales en concessiehoudende maatschappijen voor toezicht op hun installaties
  • mindervaliden.

De volgende activiteiten kunnen ook van de retributie worden vrijgesteld:

  • activiteiten die zonder winstgevend oogmerk worden uitgevoerd en van sociale, culturele of pedagogische aard zijn
  • werkzaamheden die in het kader van het bermbeheer of ecologisch beheer worden uitgevoerd en die daardoor de beheerder van de betrokken weg of waterweg geheel of gedeeltelijk ontslaan van het onderhoud.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

DE VLAAMSE WATERWEG
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Labels

dijk

openbaar domein

privatief

waterloop

weg

PID

285