Overslaan en naar de inhoud gaan

Premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten

Generieke inhoud

Titel

Premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten

Inhoud

Inhumatieresten zijn alle resten van personen die in de bodem of onder water worden aangetroffen, waarbij op de stoffelijke resten geen inwerking van vuur is opgetreden tussen het tijdstip van overlijden en de opname in de bodem of in het water. Voor archeologische opgravingen bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet kan een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten worden toegekend.

Voorwaarden

Voor archeologische opgravingen bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet kan een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten worden toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De archeologische opgraving moet uitgevoerd zijn overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit, de code van goede praktijk en de omschrijving in de archeologienota of nota waarvan akte genomen is.
  2. De premienemer mag de laatste tien jaar bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing niet schuldig bevonden zijn aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie.
  3. Het bedrag van de premie dat is berekend conform artikel 11.11.4 van dit besluit, op basis van het uitgevoerde onderzoek van menselijke inhumatieresten, bedraagt minstens 25.000 euro.

De nieuwe premie voor verplicht archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten is bedoeld voor iedereen die in het kader van verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek bij stedenbouwkundige handelingen (cf. art. 5.4.1 Onroerenderfgoeddecreet) geconfronteerd wordt met het aantreffen van menselijke inhumatieresten. In tegenstelling tot andere archeologiepremies (premie buitensporige opgravingskosten, premie archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem) sluit de premie bepaalde initiatiefnemers of bepaalde bouwprojecten niet uit.

Procedure

U moet bij het agentschap Onroerend Erfgoed een aanvraag indienen voor een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (vanaf 1 januari 2023). Het aanvraagdossier bevat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Het agentschap stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking op zijn website.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten wordt berekend door de variabelen die overeenstemmen met het uitgevoerde onderzoek van menselijke inhumatieresten, toe te passen en dat bedrag te vermenigvuldigen met 60%. De minister stelt de variabelen, vermeld in het eerste lid, vast.

Om de premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten te berekenen, zijn de variabelen van toepassing die gelden op het moment van de aanvang van de archeologische opgraving. De premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten bedraagt maximaal 500.000 euro.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Afdeling 11. “Premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten” van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Labels
-
PID

2853