Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning en vergunning van diensten en voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap

Generieke inhoud

Titel

Erkenning en vergunning van diensten en voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap

Inhoud

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent en/of vergunt verschillende diensten en voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap, zowel aan kinderen als aan volwassenen.

Multifunctionele centra (MFC)

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Daarvoor is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) vereist.

Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf en diagnostiek. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling.

Vanaf 1 januari 2016 werden de voorzieningen die voorheen een erkenning hadden als internaat, semi-internaat, tehuis voor kortverblijf voor minderjarigen of observatie- en behandelingscentrum, erkend als MFC voor een aantal personeelspunten.

Multidisciplinair team (MDT)

Een multidisciplinair team is een dienst die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaat bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag voor een erkenning tot MDT vindt u op de website van het VAPH.

Vergunde zorgaanbieders

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie meerderjarigen die beschikken over een persoonsvolgend budget, terecht kunnen voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. Een vergunde zorgaanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden: woonondersteuning, dagondersteuning, individuele psychosociale begeleiding, individuele praktische hulp, globale individuele ondersteuning en oproepbare permanentie.

Een vergunning geeft de toelating om een bepaalde activiteit uit te oefenen, maar geeft niet automatisch recht op subsidiëring. Bij de vergunde zorgaanbieders hangt de subsidiëring direct samen met het aantal personen met een voucher die met de betrokken vergunde zorgaanbieder een overeenkomst hebben afgesloten voor ondersteuning, én met de hoogte van hun budgetten.

Een vergunning wordt in eerste instantie altijd verleend voor 3 jaar. Na 2,5 jaar kan dan een verlenging van de vergunning aangevraagd worden. Die verlenging geldt voor onbepaalde duur.

Naast de vergunde zorgaanbieders blijven er ook erkende organisaties bestaan. Een erkenning bepaalt een capaciteit in plaatsen, begeleidingen of personeelspunten waaraan een subsidie verbonden is. In de toekomst zal het VAPH nog steeds een aantal organisaties erkennen. In een aantal gevallen zal de subsidiëring (mits bepaalde voorwaarden) nauw samenhangen met de erkende capaciteit.

 

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders)

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Rechtstreeks toegankelijke hulp richt zich zowel op meerder- als minderjarigen die voldoende geholpen zijn met beperkte handicapspecifieke ondersteuning.

Een vergunde zorgaanbieder en een  multifunctioneel centrum kunnen naast hun eigen vergunning en of erkenning nog een aparte erkenning als RTH-dienst krijgen. Deze erkenning voor RTH wordt uitgedrukt in personeelspunten. Om als RTH-dienst blijven erkend te worden, moet de dienst  minimaal beschikken over 35 personeelspunten op 31 december 2018.

 

Diensten ondersteuningsplan (DOP)

Een dienst ondersteuningsplan helpt zowel meerderjarigen als minderjarigen om hun ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Dat traject resulteert in een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van de persoon met een handicap en zijn omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat een meerderjarige meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan de dienst ondersteuningsplan een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen en indienen voor deze persoon.

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten ondersteuningsplan. In iedere Vlaamse provincie is er een dienst ondersteuningsplan (DOP) actief. De inwoners van Vlaams-Brabant en Brussel kunnen terecht bij DOP Vlaams-Brabant – Brussel.

Groenezorginitiatieven

Een groenezorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen.

De activiteiten gebeuren onder begeleiding. Voorbeelden van een groenezorginitiatief zijn bijvoorbeeld een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve, ...

Meerderjarige personen kunnen hun persoonsvolgend budget besteden aan dagondersteuning op basis van een overeenkomst met een groenezorginitiatief als het groenezorginitiatief voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het ministerieel besluit van 20 februari 2017. Groenezorginitiatieven worden door het VAPH geregistreerd conform het ministerieel besluit van 20 februari 2017. De registratie start ten vroegste op 1 januari 2017 en is geldig voor vijf jaar.

De registratie gebeurt via een aanvraagformulier.

Gemachtigde experts

Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Op de website van het VAPH kunt u nalezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om als organisatie voor een machtiging in aanmerking te komen.

Bijstandsorganisatie

Een bijstandsorganisatie helpt PVB-budgethouders bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget (PVB) en de organisatie van hun ondersteuning.

Een bijstandsorganisatie kan ook de houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) deskundig advies verlenen over hun verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid ...).

De vergunningsvoorwaarden kunt u terugvinden op de website van het VAPH.

Ouderinitiatieven

Initiatieven van ouders en/of andere familieleden van personen die zorg en ondersteuning willen organiseren voor een groep van maximaal 15 personen met een handicap, kunnen zich laten registreren bij het VAPH. Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend budget (PVB) terecht voor zorg en ondersteuning.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag van de registratie vindt u terug op de website van het VAPH.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Trefwoord

erkenning

niet-werkenden

opvang

vergunning

volwassenen

werkenden

PID

586