Overslaan en naar de inhoud gaan

Terugbetaling voor kortdurende zuurstoftherapie

Generieke inhoud

Titel

Terugbetaling voor kortdurende zuurstoftherapie

Inhoud

Als u voor een korte periode zuurstof nodig heeft, kan u een terugbetaling krijgen voor gasvormige zuurstof of voor een oxycentrator.

We spreken van een ‘korte’ termijn als een patiënt per jaar niet meer dan 3 maanden zuurstof nodig heeft. Dit kunnen 3 opeenvolgende maanden zijn of 3 afzonderlijke perioden van één maand.

Voorwaarden

Een kortdurende behandeling met zuurstof kan in 3 situaties worden voorgeschreven: acute hypoxemie, hypoxemie bij palliatieve patiënten en clusterhoofdpijn.
Indien u voor een langere termijn zuurstof thuis nodig heeft, kan u via een overeenkomst in aanmerking komen voor de terugbetaling.

Procedure

Acute hypoxemie

De voorschrijvende arts moet een machtiging tot vergoeding aanvragen bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Dit geldt zowel voor gasvormige zuurstof als voor een zuurstofconcentrator. Er is geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd.
In de aanvraag moet de hypoxemie klinisch gedocumenteerd zijn. De aanvraag moet daarom de volgende elementen bevatten:

 • Het gewenste type zuurstoftherapie (gasvormige zuurstof of oxycentrator)
  en
 • de diagnose van de aandoening die aan de basis ligt van de acute hypoxemie (bvb. COPD, chronisch hartfalen, enz.)
  en
 • een omschrijving van de klachten die hierop wijzen (bv. cyanose, tachypnoe, enz.)
  en/of
 • het resultaat van de recent uitgevoerde saturatietesten.

De ziekenfondsen zullen, gezien de acute situatie, de machtigingen (per jaar voor 1, 2 of 3 periodes van maximaal 1 maand) zo snel mogelijk afleveren als de aanvraag correct klinisch is gedocumenteerd op basis van de voornoemde elementen.
De patiënt moet daarnaast beschikken over een voorschrift dat telkens voor maximum 1 maand wordt opgesteld met de volgende elementen:

 • gasvormige zuurstof op stofnaam
 • de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag)
 • in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger

of

 • gebruik van een oxyconcentrator

Het is aan te raden om ook bij de oxyconcentrator de dosering en in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger te vermelden.
De voorschrijvende arts houdt in het medisch dossier van de patiënt de bewijsstukken ter beschikking die aantonen dat de hypoxemie klinisch gedocumenteerd is (zie hierboven bij de aanvraag). Hij houdt ook de evaluatie van de voorgeschreven behandeling bij in het dossier die aantoont dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstoftherapie.

Hypoxemie bij palliatieve patiënten

Dit is enkel van toepassing voor patiënten die beantwoorden aan het statuut van palliatieve patiënt.
De huisarts geeft, voor zover dit nog niet is gebeurd, aan de adviserend arts van het ziekenfonds kennis van dit palliatief statuut. Hij gebruikt:

 • ofwel het formulier tot aanvraag van de palliatieve thuiszorgpremie (zie link 1)
 • ofwel het formulier voor vrijstelling van persoonlijke aandelen (remgelden) voor personen die in een gemeenschap leven.

Vanaf de datum van kennisgeving kan de terugbetaling van de zuurstoftherapie starten.
Er is geen voorafgaande aanvraag bij de adviserend arts nodig.
Het maandelijks voorschrift moet dezelfde elementen bevatten als bij acute hypoxemie. De arts moet in dit geval bovendien de vermelding “derdebetalersregeling van toepassing” vermelden op het voorschrift.
De voorschrijvende arts houdt in het medisch dossier v de bewijsstukken ter beschikking die:

 • aantonen dat de hypoxemie klinisch gedocumenteerd is.
 • het statuut vermelden voor palliatieve patiënt (datum of kopie van de kennisgeving aan het ziekenfonds).

Hij houdt ook de evaluatie van de voorgeschreven behandeling bij in het dossier die aantoont dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstoftherapie.

Clusterhoofdpijn

Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend arts afhankelijk van een bijgevoegd omstandig verslag van een neuroloog, een neurochirurg of een neuropyschiater.

 • met de diagnose van clusterhoofdpijn en
 • een verantwoording van het opstarten van de zuurstofbehandeling omwille van de klinische toestand van de patiënt

Er is geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd. Als de huisarts de aanvraag doet moet hij het verslag van de specialist bijvoegen.
De machtiging is onbeperkt geldig.
De patiënt moet daarnaast beschikken over een maandelijks voorschrift met de volgende elementen:

 • gasvormige zuurstof op stofnaam voorgeschreven volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast aan een hoog debiet
 • de dosering (in liter per minuut)
 • in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger

De apotheker levert dadelijk af gelet op de acute toestand. In geval van kortdurende zuurstoftherapie gebeurt de aflevering van de zuurstof en het toebehoren door:

 • de apotheker
 • of de ziekenhuisapotheker die enkel kan afleveren aan rechthebbenden die in gemeenschap leven (dit houdt in: verblijven in bv. een rustoord voor bejaarden, een rust - en verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis enz)
 • of het facilitair bedrijf (leverancier) in opdracht van en in overleg met de apotheker

Voor de zuurstofconcentrator gebeurt dit eveneens door de apotheker, de ziekenhuisapotheker (voor rechthebbenden die in een gemeenschap leven ) of het facilitair bedrijf (leverancier) in opdracht van en in overleg met de apotheker.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Bijzondere kosten blijven mogelijk

Bijzondere kosten zoals bv. voor een rugzak of dringende, niet geprogrammeerde leveringen, moet u zelf betalen.

De tarifering van de bijhorende kosten gebeurt maandelijks. Deze kosten worden aangerekend op basis van de forfaitaire bedragen, met uitzondering van de kosten van de eerste installatie die maar eenmaal per therapie mag aangerekend worden.

Uitzonderingen

Medische gasvormige zuurstof

 • Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien ten minste 12 maanden zijn verstreken.
 • Er mag aan de rechthebbende geen enkel supplement worden aangerekend, behalve in het geval dat het toebehoren wordt geleverd door de leverancier niet-apotheker. In dat geval mag de apotheker aan de rechthebbende het verschil aanrekenen tussen het bedrag dat door de leverancier niet-apotheker werd gefactureerd en de verzekeringstegemoetkoming, op voorwaarde dat dit supplement niet hoger is dan 20% van het forfait voor het toebehoren.

Zuurstofconcentrator

 • Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien ten minste 12 maanden zijn verstreken.
 • Voortaan dekt het bedrag dat toegekend wordt voor de huur en het onderhoud eveneens het toebehoren en de honoraria die betrekking hebben op de installatie en de eventuele levering van een noodfles met medische gasvormige zuurstof.
 • Het toegekende honorarium dekt de begeleiding van de therapie en ook de coördinatie van de tarifering.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

3047