Overslaan en naar de inhoud gaan

Oproep vereenvoudiging bovenlokale samenwerking

Generieke inhoud

Titel

Oproep vereenvoudiging bovenlokale samenwerking

Inhoud

Het Regiodecreet van 3 februari 2023 schetst het algemene kader voor het regioconform maken van bovenlokale samenwerkingen. De Vlaamse overheid bereidt ondertussen initiatieven voor om:

  • de vanuit Vlaanderen georganiseerde samenwerkingen af te stemmen op elkaar
  • de regioconformiteit als voorwaarde voor erkenning en/of subsidiëring in te schrijven in de regelgeving.

In sommige regio’s hielden lokale besturen al hun samenwerkingen kritisch tegen het licht en stelden een plan op om hun samenwerkingslandschap eenvoudiger en transparanter te maken.

Maar hoe begin je daar nu concreet aan? Welke beleidsdomeinen zijn prioritair binnen jouw (sub)regio?

Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt lokale besturen die het bovenlokaal landschap in hun (sub)regio eenvoudiger en transparanter willen maken.

Die ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding door IDEA Consult, ter waarde van 20.000 euro. Zij zullen maximaal 4 vereenvoudigingstrajecten begeleiden tussen 1 september 2023 en 31 december 2024.

Voorwaarden

Je dient de aanvraag in als een groep van gemeenten:

  • ofwel alle gemeenten van 1 referentieregio
  • ofwel een cluster van gemeenten binnen 1 referentieregio én bij voorkeur aaneensluitend.

Je staaft de aanvraag met het goedgekeurde verslag van een burgemeestersoverleg of een samenwerkingsverklaring die de betrokken burgemeesters samen ondertekenden.

Procedure

Je stuurt je aanvraag naar het e-mailadres regiovorming@vlaanderen.be tegen ten laatste 15 september 2023.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Labo Regiovorming en het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Die beoordeelt de aanvragen in de 2de helft van september 2023 en selecteert maximaal 4 vereenvoudigingstrajecten.

Wat meebrengen

Je aanvraag bevat een engagementsverklaring waarin de betrokken lokale besturen zich ertoe verbinden om tegen 31 december 2024 een plan op te maken ter vereenvoudiging van hun bovenlokaal landschap. De vereenvoudiging gebeurt door IDEA Consult, dat na een juryselectie de opdracht toegewezen kreeg van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

In je aanvraag vermeld je welk spoor je precies wil verkennen en uitwerken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over het samenvoegen van samenwerkingen rond een bepaald thema of het bundelen van werkingen in 1 samenwerkingsvorm.

Dat beperkt zich niet noodzakelijk tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de zin van het decreet over het lokaal bestuur. Ook federale afbakeningen zoals de politiezones en de hulpverleningszones kunnen het voorwerp uitmaken van een vereenvoudigingsplan. Houd er wel rekening mee dat de jury voorrang zal geven aan de vereenvoudigingstrajecten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de zin van het decreet over het lokaal bestuur.

Onderbouw je aanvraag en geef mee wat de huidige situatie is en hoe het mogelijke of gewenste resultaat eruit kan zien? Je mag dat streefdoel cijfermatig weergeven. Bijvoorbeeld door mee te geven hoeveel minder samenwerkingsverbanden er zullen zijn na het vereenvoudigingstraject.

Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Lokaal bestuur

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Burger en Overheid

Thema's

Burger en Overheid

Verwant product
-
Labels
-
PID
-